Players (U) who have played for Rawalpindi Greens or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ulfat Shah 2015
Ulfat Shah 2009/10-2011/12
Umair Azam 2007/08-2010/11
Umair Javed 2010/11
Umair Masood 2014-2018/19
Umair Mushtaq 2011/12-2015
Umair Saleem 2007/08
Umar Amin 2005-2018/19
Umar Ehsan 1998/99
Umar Farooq 2003/04
Umar Khaliq 2003-2004
Umar Waheed 2007/08-2018/19
Usama Shabbir 2000/01-2002/03
Usama Shahroon 2006/07-2009
Usman 2013
Usman Ashraf 2005-2008
Usman Ghani 2010/11-2012
Usman Murtaza 2008
Usman Nabi 2004/05
Usman Riaz 2015/16
Usman Saeed 2002/03-2018/19
Usman Tariq 2014